Kalite Politikamız

Kuruluşumuzun amacına ve kalite yönetim sisteminin şartlarına uygun, etkinliğin sürekli iyileştirilmesi taahhüdünü içeren, kalite hedeflerinin oluşturulması ve gözden geçirilmesi için çerçeve görevi gören Kalite Politikasını

 • Çalışma prensiplerine ve amaca uygun,
 • Kalite yönetim sisteminin şartlarına uygun,
 • Sürekli iyileşme taahhüdünü içeren,
 • Kalite hedeflerini destekleyen,
 • Çalışanlara verilen önem ve kalite bilincinin gelişmesindeki rolleri ve diğer hususları içerecek şekilde dokümante edilmiştir.

Kalite politikası firmamızın değişik yerlerinde asılıdır.  Her çalışanımız kalite politikasını dikkate alarak çalışmalarını yapmak zorundadırlar.

Kalite politikası gelişmelere ve ihtiyaçlara paralel olarak Yönetimin Gözden Geçirme Toplantılarında gözden geçirilir.

Müşteri memnuniyetini ve sürekli iyileşmeyi esas alarak yasal mevzuat ve teknik şartnamelere uygun projeleri gerçekleştirmek ve kaliteyi etkileyen personelimizin sürekli gelişmesi için gerekli eğitim desteğini vermek şirketimizin politikasıdır.

Kuruluşumuz üst yönetimi tarafından onaylanmış, Çevre Yönetimi konusundaki hedefleri ve Çevre Yönetim Sistemi performansını yükseltme taahhüdünü ortaya açıkça koyan bir Çevre politikası oluşturulmuştur.

Kuruluşumuz çevre politikasını oluştururken aşağıdaki kriterleri dikkate almıştır;

 • Kuruluşumuzun  bir bütün olarak işi ile ilgili politika ve hedefleri
 • Kuruluşumuzun  değerleri ve şartları
 • Kuruluşumuzun iş stratejisi
 • Yasal ve diğer gereksinimler
 • Çevresel konularla ilgili her türlü beyan
 • Müşteri,ziyaretçi ve işletme sınırları içerisinde bulunabilecek diğer ilgili tarafların gereksinimleri
 • Kuruluşumuzun geçmiş ve şimdiki performansı
 • Sürekli gelişim için fırsatlar ve gereksinimler
 • Gerekli kaynaklar
 • Çalışanların katkısı
 • Tedarikçi ve diğer dış personelin katkısı

Kuruluşumuzun  yukarıda belirtilen kriterleri göz önünde bulundurarak  etkin bir şekilde belirlemiş ve  açıklamış olduğu Çevre politikası;

 • Kuruluşun faaliyet, ürün ve hizmetlerinin mahiyeti, ölçek ve çevre etkilerine uygunluğunu,          
 • Sürekli iyileştirme için bir taahhüt içeren,
 • Asgari olarak yürürlükteki uygulanabilir Çevreyle ilgili yasalarına ve yönetmeliklerine ve üyesi olduğu kuruluşların şartlarına uyulacağı taahhüdü içeren,
 • Dökümante edilmiş, uygulanmakta ve sürekliliği sağlanmakta,
 • Kendiliğinden tabi olduğu ve diğer şartlara riayet edeceğine dair taahhütlerini içeren ve çevre amaç ve hedeflerini tespiti ve gözden geçirilmesi için bir çerçeve görevi ifa edecek politikayı belirlemek ve bu politikanın şirket içinde, tüm seviyelerde eksiksiz olarak bilinmesini, anlaşılmasını,ve bütün çalışmaların bu politikaya uygun olmasını,
 • Müşteri,ziyaretçi ve işletme sınırları içerisine girebilecek ilgili taraflar için ulaşılabilir düzeyde Kuruluşumuz için uygunluk ve geçerliliğini sürmesini sağlamak için periyodik olarak gözden geçirilmektedir.

Kuruluşumuzun oluşturmuş olduğu Çevre  politikası firmamızın merkezinde ve birimlerimizde çevre yönetim sistemi performansından etkilenebilecek  çalışanlara ve ilgili taraflara çeşitli yerlerde asılmak kaydıyla iletilmektedir.

Ayrıca kuruluşumuz tarafından çevre politikası, Çevre politikasının süregelen uygunluk ve etkinliğinin devamını sağlamak, uygulanabilir yasalara ve organizasyon şartlarına uyumunu değerlendirmek, tanımlanmış çevre boyutlarının büyüklüğüne uygunluğunu ve çevre hedeflerini karşılama düzeyini değerlendirmek için periyodik olarak yapılan yönetimin gözden geçirme toplantılarında gözden geçirmektedir.

 • Çevre kirliliğine etki eden   etkenleri kontrol altında tutarak en aza indirmek,
 • Kaynak israfını engellemek
 • Kuruluşumuz personelini ve ilgili kuruluşları çevre  konusunda bilinçlendirmek,
 • Geri dönüşüm teknolojisi uygulamak,
 • Sürekli gelişmeyi sağlamak,
 • Mevcut yasalardan doğan yükümlülükleri yerine getirerek, Bütün faaliyet sahalarında çevre bilincini sistematik ve düzenli bir şekilde sağlamak üzere Çevre Yönetim Sistemini benimsemek ve gereklerini yerine getirmek,

çevre politikamızdır.

Kuruluşumuz üst yönetimi tarafından onaylanmış, İSİG konusundaki hedefleri ve İSİG performansını yükseltme taahhüdünü ortaya açıkça koyan bir İş Sağlığı ve Güvenliği politikası oluşturulmuştur.

Kuruluşumuz İSİG politikasını oluştururken aşağıdaki kriterleri dikkate almıştır;

 • Kuruluşumuzun bir bütün olarak işi ile ilgili politika ve hedefleri
 • Kuruluşumuzun İSİG tehlikeleri
 • Yasal ve diğer gereklilikler
 • Müşteri, ziyaretçi ve işletme sınırları içerisinde bulunabilecek diğer ilgili tarafların gereksinimleri
 • Kuruluşumuzun geçmiş ve şimdiki İSİG performansı
 • Sürekli gelişim için fırsatlar ve gereksinimler
 • Gerekli kaynaklar
 • Çalışanların katkısı
 • Tedarikçi ve diğer dış personelin katkısı

Kuruluşumuz yukarıda belirtilen kriterleri göz önünde bulundurarak İSİG Politikasını belirlemiştir.

 • Kuruluşumuzun İSİG risklerinin yapısına ve büyüklüğüne uygun,
 • Sürekli iyileştirme için bir taahhüt içeren,
 •  En azından yürürlükteki İSİG mevzuatına ve yönetmeliklerine ve üyesi olduğu kuruluşların şartlarına uyulacağı taahhüdünü içeren

Kuruluşumuzun İSİG politikası;

 • Çalışanlarımızı bireysel İSİG sorumlulukları konusunda bilinçlendirmek amacıyla tüm çalışanlarımıza duyurulmuştur.
 • Müşteri, ziyaretçi ve işletme sınırları içerisine girebilecek ilgili taraflar için ulaşılabilir düzeydedir.
 • Kuruluşumuz, İSİG Politikamızın uygunluğunun ve geçerliliğinin sağlanması için periyodik olarak İSİG Politikasını gözden geçirmektedir.

Kuruluşumuzun oluşturmuş olduğu İSİG politikası, firmamızın merkezinde ve birimlerimizde İSİG performansından etkilenebilecek çalışanlara ve ilgili taraflara çeşitli yerlerde asılmak kaydıyla iletilmektedir.

Ayrıca İSİG politikasının süregelen uygunluk ve etkinliğinin devamını sağlamak için, uygulanabilir yasalara ve organizasyon şartlarına uyumunu değerlendirmek, tanımlanmış İSİG tehlikelerinin büyüklüğüne uygunluğunu ve İSİG hedeflerini karşılama düzeyini değerlendirmek için periyodik olarak yapılan yönetimin gözden geçirme toplantılarında gözden geçirilmektedir.

Kuruluş olarak,

 • Sunduğumuz hizmetlerde, müşterilerimizin, personelimizin ve diğer ilgili diğer şahısların sağlığını ve güvenliğini tehlikeye atacak durumları belirlemek ve gerekli tedbirleri almak,
 • İş sağlığı ve güvenliği konusunda müşterilerimizi, personelimizi ve diğer ilgili diğer şahısların bilinçlenmesini sağlamak,
 • İş sağlığı ve güvenliği sistemimizi geliştirmek ve sürekli iyileştirmek
 • Yürürlükteki İş sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yasal mevzuatlara uygun çalışmak.
 • Faaliyetlerimizde iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini belirlemek ve uygulatmaktır.